Koncerts 06.05.12

15.03.2009
Biedri un iestāšanās biedrībā
Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas ir dzimušas Gruzijā vai arī ir gruzīnu izcelsmes, uzskata Gruziju par savu dzimteni vai kurām ir interese par Gruziju un tās kultūru, iesniedzot pieteikumu.
Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var uzaicināt pašu pieteicēju un dot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam viena mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža.
Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.